GO! De Leefschool Oosterzele

Samen leren, beleven en verwonderen

Onze visie

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren, gedreven door hun verwondering, elk op hun unieke manier. Het is de taak van het onderwijs om te helpen deze natuurlijke creativiteit en leergierigheid nog verder te stimuleren en te ontwikkelen. En dat is exact van waaruit we vertrekken in onze leefschool. Onze kinderen werken aan dezelfde leerplandoelen als binnen een school met een traditionele onderwijsvorm, alleen is de manier waarop we samen aan die doelen werken vernieuwend en anders.

Een leefschool, een school om te leven

GO! leefschool Dendermonde is een plek om te leren, te experimenteren en te (be)leven. In een gezellige omgeving met veel groene speel- en ontdekruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel. Doordat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich goed voelen, creëren we de ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te verkennen.

De Belgische pedagoog Carl Medaer, de oprichter en bezieler van de leefscholen binnen het GO!, vertrekt hiervoor vanuit 5 ontwikkelingsfasen.

Fase 1 veiligheid en geborgenheid

Een leefschool vormt een warme en huiselijke omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Veiligheid en geborgenheid zijn immers de basisvoorwaarden om ergens te kunnen aarden, een goede relatie aan te gaan en te leren. Dat zie je bv. aan de inrichting van onze klassen. We creëren een leefruimte waar de kinderen samen op een gezellige, rustige manier kunnen leven, leren, werken en zichzelf zijn, net zoals binnen een gezinsstructuur. Elke leefruimte is ingedeeld in verschillende hoeken met elk hun eigen functie. De kring is het centrum, het hart van elke klas. Daarnaast vind je ook ruimtes voor hoekenwerk, instructies, zelfstandig werk en leerplekken.

We streven naar een zo soepel mogelijk overgang tussen thuis en school. Ook jij als ouder bent welkom op onze speelplaats en in onze leefgroepen. (Groot-)ouders kunnen vaak een schitterende bijdrage leveren aan projecten, ateliers, kringen…

Fase 2 sociale fase

We leren met elkaar en van elkaar

We werken met leefgroepen in graadsklassen, waar kinderen van verschillende leeftijden samen leren en leven.

  • Leefgroep 1: Nestje (jongste kleuters) en oudste kleuters
  • Leefgroep 2: 1ste en 2de leerjaar
  • Leefgroep 3: 3de en 4de leerjaar
  • Leefgroep 4: 5de en 6de leerjaar

Op die manier stimuleren we het leren van elkaar. Het sociale aspect, of het wij-gevoel, zorgt voor een grote verbondenheid. Een sterk sociaal weefsel maakt dat de school niet alleen een plaats of een gebouw is, maar vooral een netwerk van relaties. De kinderen, ouders, grootouders, leerkrachtenteam, coördinator, directeur: WE!

In ons maandelijks forum laten de kinderen aan elkaar zien waar ze op dat moment mee bezig zijn binnen hun leefgroep. Het forum is ook toegankelijk voor ouders, zodat ook zij betrokken worden bij het klas- en schoolgebeuren. Een forum is geen show of presentatiestukje maar een manier van overdracht, op niveau van de kinderen. De leerkrachten ondersteunen de kinderen hierbij in de opbouw en uitwerking.

Fase 3 grijpen en kiezen

Leren is zelf kiezen

De kring is de start van een nieuwe dag in de leefgroep. De kinderen ontmoeten elkaar in een gezellige, aangename zithoek. De leefwereld van het kind staat in de kring centraal en tijdens deze momenten brengen onze kinderen hun belevingen, vragen, verwondering binnen in de leefgroep.
Zo komen de kinderen vanuit hun eigen vragen tot een onderwerp of onderzoeksvraag waarrond zij samen gaan werken. Omdat dit project gedragen wordt door de groep, is de betrokkenheid groot. Dat wil zeggen dat het leren vertrekt vanuit de intrinsieke motivatie en interesses van de kinderen. De kinderen stellen samen met de leerkracht leerdoelen op binnen de werkwijze van ‘hoofd – handen – hart’

  • Hoofd: wat willen we leren, weten, ontdekken?
  • Handen: wat willen we maken, creëren?
  • Hart: wie willen we worden en zijn, wat kunnen we betekenen voor anderen dichtbij en in de maatschappij, voor de wereld?

We leren onze kinderen zelf de touwtjes in handen te nemen bij hun eigen leerproces, zelf actief op zoek te gaan naar oplossingen voor hun onderzoeksvragen. Uiteraard allemaal met de nodige begeleiding.

Op het einde van elke dag komen we nog eens kort samen in de kring om onze dag te overlopen. Wat hebben we geleerd? Wat was bijzonder aan deze dag?

Fase 4 ordenen en begrijpen

Leren door ervaren

We werken ervaringsgericht, dat wil zeggen dat we leren heel erg concreet maken. Hiervoor gaan we op onderzoek uit en trekken we regelmatig buiten de schoolmuren. We gaan actief op zoek binnen de samenleving: we zoeken ervaringsdeskundigen uit om samen met de kinderen aan het project te werken of we gaan zelf op bezoek om te ontdekken hoe de realiteit in elkaar zit. Via atelierwerking halen we de talenten van (groot-)ouders, familie, vrienden en buren binnen. Ieder van ons beschikt over talenten en kan aan een ander iets bijleren. Met onze atelierwerking, projectwerking en kringen geven we ieder de kans om deze talenten te ontwikkelen.

We leren de kinderen om open te staan voor andere visies, ideeën, meningen en culturen. Als Leefschool willen we actief deel uitmaken van onze buurt, school maken we samen, met iedereen rondom ons.

Fase 5 ingrijpen en initiatief nemen

Leren door reflecteren

We stimuleren leerlingen om zelf initiatief te nemen en leren hen terugkijken naar hun eigen functioneren, samenwerken en leerproces. Zelfsturing en reflectie krijgen hierin een belangrijke plaats. Onze kinderen leren hun eigen pad uit te stippelen. Ze ontdekken wat hun talenten zijn, waarin ze kunnen groeien, wat ze nodig hebben, hoeveel tijd ze moeten inplannen, wat de volgende stap zal zijn in hun leerproces.

Maar we leren ook grotere verbanden en toepassingen zien en leren deze binnen andere situaties toepassen. Het evalueren van een project en onderzoek vormt dan ook een belangrijk en waardevol leermoment.

Bij ons is “leren leren” geen vak, maar een vaardigheid die de kinderen doorheen de basisschool verwerven. Dit vb. door opzoekwerk samen te vatten en te schematiseren, hun dag- of weekschema in te vullen,… Een goede en systematische begeleiding door onze leerkrachten is hierbij de sleutel.
We bereiden onze kinderen zoveel mogelijk voor op het latere leven en zetten daarom vanaf de kleuterklas sterk in op het ontwikkelen van executieve functies. Dit zijn de denkfuncties die we nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren, met alle uitdagingen of veranderingen die het dagelijkse leven met zich mee brengen. Omgaan met emoties, prikkels van buitenaf, impulsen die uit jezelf komen, … nemen hier een belangrijke plaats in.

GO! leefschool Dendermonde

Iedereen is uniek

In onze school erkennen we dat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft en bijgevolg ook zijn eigen unieke manier om de wereld te bevatten. We zetten dan ook in op differentiatie en zelfregulerend leren. Via differentiatie bepaalt elk kind voor een stuk zijn eigen leertraject, ondersteund door de leerkracht met de leerplandoelen in het achterhoofd. Op die manier geven we plaats aan de autonomie, de zelfontplooiing en de eigenheid van elk kind. Wanneer een kind een stapje vooruit zet in zijn of haar ontwikkeling, hoe klein of groot dit ook mag zijn, laten we dit kind ‘blinken’. Andere kinderen worden hierdoor ongedwongen gemotiveerd om zelf ook een stapje vooruit te zetten en te blinken.

Door middel van het groeiboek bekijken we jouw kind in zijn totaliteit. Schoolse vaardigheden en kennis zijn hierbij uiteraard belangrijk, maar we hebben ook als doel onze kinderen te ondersteunen in hun totale ontwikkeling, hen te laten groeien en ontplooien in al hun talenten.
Door de formele oudercontacten en overlegmomenten met externen, de informele gesprekken met jou als ouder, de kindgesprekken met de klasleerkracht, de kringmomenten, … komen we samen tot een totaalbeeld van jouw kind.

Samen leren samenleven

Het GO! heeft de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan moeten we hen samen leren samenleven.

> Meer over het GO!